NYDALEN LOGOPEDI KAN HJELPE DEG MED LOGOPEDISK BEHANDLING  INNENFOR FØLGENDE OMRÅDER:

TALEFLYTVANSKER (STAMMING OG LØPSK TALE)

Taleflytvansker er en fellesbetegnelse for stamming og løpsk tale, begge vanskene kan gi forskjellige utfordringer i kommunikasjonen med andre.

Stamming er en rytmeforstyrrelse i talen som kjennetegnes ved hyppige gjentakelser av småord, stavelser og/eller språklyder. Stamming kan også være i form av forlengelser av språklyder eller en fastlåsing av bestemte artikulasjonsstillinger. Videre kan stamming bære preg av blokkeringer ( fullstendig stopp i lyd og/eller luft) ved snakking.

Organisasjonen ( NIFS- Norsk Interesseforening for Stamme) er en landsomfattende organisasjon for personer som stammer og personer med løpsk tale.

STEMMEVANSKER

Stemmevansker kan oppstå på grunn av sykdom, skade eller feilbruk/ misbruk av stemmen. Stemmevansker kan føre til forstyrrelser i stemmeapparatet og gi seg uttrykk i stemmetretthet. Hørbare stemmeavvik som heshet, svak stemme og helt eller delvis bortfall av stemme.

Organiske stemmevansker:
Stemmevansken skyldes sykdom eller skade, utvekster eller sykdom i strupen som påvirker fonasjonen. Vanskene kan være medfødt eller ervervede. Ved en ønh- undersøkelse vil man se forandringer i struktur som utvekster, ødem eller forandringer i stemmebåndenens bevegelser. Stemmekvaliteten kan bli preget av heshet, skurr, ustabilitet og kraftløshet.

Ved organiske forandringer på stemmebåndene er behandlingen ofte medisinsk, men i mange tilfeller vil man ha nytte av logopedisk behandling etter et kirurgisk inngrep.

Funksjonelle stemmevansker:
Dette er den største gruppen av stemmevansker som oppstår på grunn av feil bruk eller overforbruk av stemmen. Det er snakk om aktiviteter som krever mye stemmebruk, som Roping/ skriking, snakke lenge uten pauser, snakke i et for lyst stemmeleie, snakke i støyfulle omgivelser, snakke med for mye press på stemmen, emosjonelle faktorer, spenninger feilstillinger i kroppen eller holdt pust som påvirker stemmeapparatet.

Funksjonelle stemmevansker kan også gi strukturelle forandringer i strupen. Det kan derfor være vanskelig å si om stemmevansken har et funksjonelt eller et organisk opphav. En ønh-undersøkelse vil kunne gi svar på dette. Det er svært viktig å få kartlagt hovedårsaken til stemmevansken, da dette danner grunnlaget for hvilken  stemmebehandling som velges.

                                                                                                    Kilder: Statped sørøst

SRPÅKLYDSVANSKER:

Vansker med å uttale og å bruke språklyder:
Det kan være fonetiske vansker. Det vil si språklyden kan ikke produseres korrekt verken isolert eller som en del av ord og lengre ytringer.

Det kan være fonologiske vansker. Det vil si språklyden kan uttales, men det er vansker med å bruke den som en del av språket, i ord og lengre ytringer.

 

Årsaker:
De vanligste språklydsvanskene skyldes bare sjelden anatomiske forhold som for kort eller stramt tungebånd, avvik i tannstilling eller tungens størrelse og form. Men motoriske vansker som problemer med å bevege og koordinere bevegelser i taleapparatet – kan ligge til grunn. De kan variere fra så å si manglende mulighet til bevegelse i taleapparatet ( for eksempel hos de med cerebral parese) til mindre vansker med tungemotorikken.

Hørselshemming kan også føre til språklydsvansker, fordi lydene ikke oppfattes korrekt.

Også dårlig auditiv diskriminering er en mulig årsaksfaktor, selv om ferdighet i å skjelne mellom språklyder har en nær sammenheng med ferdighet i å lage de samme lydene. Det viser seg at trening i å produsere språklyder også bedrer diskrimineringsevnen.

Kilder: Statped – sørøst